”SOLUM – et spil om ensomhed, venner og fællesskaber” er et værktøj til at skabe dialog blandt unge med særlige behov om deres oplevelser og erfaringer med at mindske ensomhed og vedligeholde venskaber samt deltage i fælleskaber. Idekataloget her indeholder ideer til, hvordan SOLUM kan inddrages som et værktøj til at understøtte arbejdet med at styrke elevernes selvværd og sociale kompetencer:

SOLUM kan bruges til at skabe sammenhold/fællesskab i grupper

 • Brug SOLUM som icebreaker ved skolestart.
  • Spillet kan styrke en elevgruppens forståelse af hinanden ved, at SOLUMs skaber rammen for en snak om ensomhed, venner og fællesskaber, der giver mulighed for forståelse for andres situation og reaktioner.
  • SOLUM kan være det pædagogiske redskab, hvor igennem eleverne kan spejle sig i de dilemmaer, der er i spillet. Det kan give mulighed for, at eleverne kan udtrykke sig om egne frustrationer.
  • Hver hovedperson har samtalekort med dilemmaerne, der knytter sig til hovedpersonens oplevelser. Samtalekortene kan bruges til at starte samtaler om bestemte dilemmaer og udfordringer, som er aktuelle hos den enkelte elev eller i gruppen. Samtalekortene kan udbygges med nye spørgsmål, som eleverne kan formulere, og derved gøre spillet til deres eget.
  • SOLUMs dialogskabende ramme giver mulighed for at bringe ”perifere elever” ind i fællesskabet.

SOLUM kan også spilles i kontaktgrupper/bo-grupper

 • Personlig accept og forventningsafstemning. Med udgangspunkt i spillets dilemmaer tales der om:
  • Hvad arbejder eleven med i forhold til ensomhed, venskaber og fællesskaber.
  • Hvordan reagerer eleven i situationer, der ligner dilemmaerne i spillet. SOLUM kan bruges til at illustrere, at man kan reagere på forskellige måder.
 • Brobygningsforløb. Nye elever introduceres til efterskole/STU livet.
 • Angsthåndtering. SOLUM kan bruges som redskab til distancering, der giver den enkelt elev mulighed for at tale om egen situation ved at spejle sig i spillets hovedpersoner og deres dilemmaer og reaktioner.
 • Konflikthåndtering. Gennem SOLUM får spillerne forståelse over for hinandens problematikker. Udvælg den hovedperson, som passer til det tema, der skal arbejdes med i gruppen. Find temaerne som knytter sig til hovedpersonen, der gennemgås på side 2 og 3 i afviklerguiden.

Brug SOLUM i faget ”Livsduelig”

 • SOLUM skaber rammen for, at eleverne kan øve sociale færdigheder. Eleverne forholder sig gennem SOLUM til, hvordan man forholder sig til venner. Hvem er nære venner og hvem er bekendte. Eleverne kan spejle sig i denne måde at forholde sig til deres sociale relationer på og det kan blive tydeligt for eleverne, hvordan deres egne relationer er.

I dansk og/eller i sociale fag kan SOLUM kan udvides på følgende måde

 • Lav nye kort med nye situationer til hovedpersonerne. Eleverne beskriver en situation med 2-3 handlemuligheder, som knytter sig til en af spillets hovedpersoner.
 • Der laves en ny hovedperson med situationer og handlemuligheder og tilhørende brik. Den nye hovedperson skal forholde sig til de andre personer i spillet, sådan at denne kan spilles.
 • Nye samtalekort med spørgsmål som er relevante for gruppen af elever.
 • Den enkelt elev kan lave sin egen spilleplade og brikker med sine sociale relationer, som så sættes på spillepladen. Man kan lave en kopi af pladen og sætte sine egne venner ind. På den måde visualiseres det, hvilke venner man har, og måske at man faktisk har venner og bekendte. Dette giver mulighed for at bruge visualiseringen af elevens relation som udgangspunkt for at tale om, hvordan får eleven venner og bekendte tættere på, og/eller om eleven har lyst til at få venner/bekendte tættere på?

SOLUM kan spilles i personalegruppen:

 • Ved at spille SOLUM i personale gruppen får personalet en pædagogiske snakke om hovedpersonernes dilemmaerne og hvordan de måske er genkendelige i gruppen af elever.
 • SOLUM skaber rammen for at personalet kan sparre med hinanden om forskellige måde at om håndtere spillets dilemmaer på.
 • SOLUMs dialogskabende ramme kan styrke personalets fælles sprog ift. eleverne.
 • Der kan skabe en fællesforståelse i mellem forskellige faggrupper som skal arbejde sammen om eleverne.

Deling af viden om unge med særlige behov og ensomhed, venner og fælleskabet

Det er en løbende indsats at støtte unge med særlige behov i at have venner og være med i fællesskaber samt mindske deres risiko for ensomhed. Det er håbet, at SOLUM kan været et redskab hertil. Vi vil gerne opfordre jer til at kontakte Mette Davidsen på mail mette@ligevaerd.dk
eller telefon 22 34 31 13, hvis I har viden eller laver tiltag som kan inspirere
og/eller komme andre til gode.

 

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse