Afspil video

Hvordan ’gør’ man inklusion? Hvad kan jeg gøre som leder? Som aktør el. NGO i en skole eller uddannelse? Hvad skal jeg være opmærksom på?  Det er ikke kun her i Danmark disse spørgsmål stilles. Det sker også i Europa og ret beset i hele verden.

En tilgang kunne være at tage udgangspunkt i Det Europæiske Inklusionskompas, som er udviklet i et europæisk samarbejde inden for ERASMUS + programmet ‘Social Inclusion’. Projektet går under navnet SPISEY – en forkortelse for den engelske titel: Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth. Oversat til dansk ville titlen være: Støtte til praksis i den inkluderende skolegang og uddannelse for børn og unge.

Det er et dansk ledet projekt med partnere fra Finland, Storbritannien, Frankrig og Spanien, der er gået sammen om at udvikle dette procesværktøj i en europæisk kontekst. I den danske del af projektet er fokus overgange fra grundskole eller folkeskole til ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

Det primære mål er at støtte skoler og skoleledelser på forskellige typer uddannelser med etableringen af ​​inkluderende skoler og uddannelser. Projektet har udviklet Det Europæiske Inklusionskompas, der understøtter en inkluderende praksis for skolegang og uddannelse med et særligt fokus på inddragelse af relevante aktører. Hermed understøttes læring og trivsel for alle.

Det Europæiske Inklusionskompas

Om brugen af Det Europæiske Inklusionskompas

Først og fremmest skal skolen, uddannelsesinstitutionen og faktisk enhver institution eller NGO, der vil arbejde med kompasset, tage stilling til et grundlæggende spørgsmål. Det er spørgsmålet, om, der enten skal bruges en intern facilitator, fx en skolelede eller en anden leder.  Eller om der skal inddrages en ekstern facilitator som fx en konsulent, der kan guide og facilitere arbejdet og samarbejdet omkring de ni ‘arbejdsstationer’ eller faser vist i inklusionskompassets yderste ring.

Uanset om der vælges en intern eller en ekstern facilitator, er opgaven at guide og stilladsere ledelse og aktører igennem processerne. Dette gøres med støtte fra den viden og erfaring, der ligger til grund for udvikling af kompasset. Alt dette er beskrevet i de tilgængelige dokumenter:

Baggrundspapir, Ledelsesguide og Introduktions Dias. Udover disse introducerende og støttende dokumenter er et centralt element i Det Europæiske Inklusionskompas den særligt udviklede og afprøvede Værktøjskasse. I denne meget omfattende værktøjskasse præsenteres en række redskaber til at støtte hver af de ni ’arbejdsstationer’ eller faser. Der er således rig mulighed for både at blive støttet og inspireret til processerne i de ni faser.

Om erfaringerne med brugen af Det Europæiske Inklusionskompas

Som nævnt er kompasset afprøvet af deltagerne i projektet. I de fem lande har der været fokus på forskellige aktører og spørgsmålet om, hvordan en specifik aktør kunne inddrages i arbejdet med kompasset. Først og fremmest er erfaringen ikke overraskende, at et procesværkstøj som dette kompas skal tilpasses de lokale forhold. Det har fx betydet, at det har været forskelligt, hvilke aktører der var relevante at inddrage. Ligesom det har vist sig, at redskaberne i værktøjskassen i et vist omfang skal tilpasses, hvad der ofte diffust omtales som ’kulturen’ på den enkelte skole, uddannelsesinstitution eller hvilken type institution eller organisation, der nu er involveret i et SPISEY forløb. Endelig er den vigtigste erfaring nok konstateringen af, at arbejdet med SPISEY og Det Europæiske Inklusionskompas forløber bedst og mest sikkert, når det er en ekstern facilitator, der har ansvaret for processen. Dette stiller alle deltagende aktører mere lige og muliggør en transparent og demokratisk proces.

Det egentlige formål med SPISEY som et ERASMUS +3 projekt – og den Nationale Konference

Selvfølgelig har det været væsentligt i SPISEY at udvikle et værktøj til at støtte, udvikle og implementere inklusion på skole – og uddannelsesområdet. Men det egentlige formål med dette ERASMUS+3 projekt er at formulere anbefalinger til politikere og ’policy makers’, både i en EU- sammenhæng og i national samt lokal sammenhæng: Anbefalinger om handlinger, der sikrer inklusion i skole og uddannelse. Denne del af projektet er i fuld gang og vil snart foreligge.

Det er også i forhold til SPISEY projektets egentlige formål, at den Nationale konference om SPISEY den 1/6 2022 skal ses. På konferencen vil det blive muligt at få uddybet og drøftet projektet og den inklusion, der til stadighed udfordres, men er bydende nødvendig for at skabe social inklusion for alle og sammenhængskraft for menneskelige fællesskaber og samfund i alle kontekster.

Konference om SPISEY i et samarbejde mellem Ligeværd og UC SYD

Så derfor, deltag i den Nationale Konference online i regi af Ligeværd og SPISEY den 1/6 kl. 10 – 14, hvor du kan tilmelde dig på følgende link: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/1331/

Læs mere om projektet og find flere af de nævnte dokumenter her: www.spisey-project.eu

19. april 2022

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse