Landsforeningen Ligeværd

Generalforsamling 2018

24. marts i Fredericia

 

FORMANDSBERETNING

Et travlt år er gået og meget er sket i Ligeværd i 2017.

Retssikkerheden for børn, unge og voksne og deres forældre er med 2017 kommet yderligere i fokus.

Ligeværd har desværre fortsat ofte kontakt med forældre og pårørende til børn, unge og voksne med særlige behov, som har oplevet, at de bliver svigtet at systemet. De giver beskrivelser af sagsforløb, der er mere lukkede og ensidige, end hvis reglerne var blevet fulgt. Beskrivelser af sager som har fået et forkert udfald, da sagsbehandleren ikke har overholdt de formelle regler for sagsbehandlingen – eksempelvis helhedsvurdering og manglende partshøring. Hertil kommer beskrivelser af ydmygelse, magtesløshed og manglende forståelse fra sagsbehandlerens side for de udfordringer, der er forbundet med at have et barn med særlige behov samt det støttebehov, der er nødvendigt at tilgodese i den enkeltes sag.

Ligeværd har, med vores arbejde i 2017, slået et slag for, at vi retter fokus på netop denne gruppe af forældre. Vi har været på skole og uddannelsessteder, for at fortælle om vejen igennem det kommunale system. Vi har deltaget som lokale bisiddere over det meste af landet. Vi har skrevet artikler og anvist juridiske muligheder. Vi fortsætter med dette arbejde i 2018.

Evalueringsrapport af STU´en retter fokus mod retssikkerheden

I slutningen af september 2017 kom Undervisningsministeriets evalueringsrapport af STU´en. Den rejser kritik af kommunernes forvaltning af loven. Evalueringen finder blandt andet, at eleverne i godt en tredjedel af landets kommuner ikke får mulighed for at vælge mellem forskellige STU-udbydere. Og når den unge tilbydes én institution, er det oftest en kommunal institution.
Ligeværd har undersøgt det forhold nærmere, og har anmodet alle 98 kommuner om data vedrørende deres visitationsudvalg og processer omkring behandling og indstillinger til udvalget. Data der, som evalueringsrapporten, giver et billede af, at kommunernes visitationsudvalg arbejder ud fra det udgangspunkt, at de henviser til det kommunale tilbud.
Retssikkerhed er et princip, som betyder, at borgeren kan forvente, at en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med kommunen. Kommunen skal altså anvende fremgangsmåder, som kan sikre den enkelte borger, at der træffes den rette afgørelse i forhold til ham eller hende.

Hvordan det skal gøres, kan man bl.a. finde i Retssikkerhedslovens § 4 – dialogprincippet:

”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte muligheden”.

Hermed fastsættes en pligt for kommunen til at sikre, at henholdsvis børn som forældre inddrages i beslutningsprocessen.

Oprettelse af lokale bisidderkorps

Også ude lokalt er de enkelte foreninger med til at støtte forældre og deres børn og unge i at blive hørt og inddraget i egen sag ved oprettelsen af lokalebisidderkorps.
I dag er kommunen indrettet, så forskellige typer problemer forvaltes i forskellige forvaltningsenheder. Denne udfordring er i særlig grad noget der bliver tydeligt ved overgangen til det 18 år.  De unge må her erfare, at der ikke er en forvaltning, der kan rumme hele deres livssituation, og de unge og deres forældre ender med at blive sendt fra den ene forvaltningsenhed til den anden.  Grundet deres kognitive udfordringer kan det, særligt for unge med særlige behov, være vanskeligt, at gennemskue beslutningsprocessen i forvaltningen. Det kan medføre, at de ikke modtager den rette hjælp. Flere lokalforeninger har i 2017 påbegyndt arbejdet med at oprette lokale bisidderkorps. Med dette får forældre til unge med særlige behov eller de unge selv muligheder for at have en bisidder med til de svære møder i kommunen. Et stykke lokalt arbejde som Ligeværds bestyrelse, gerne vil sende en stor tak for.

Har I i jeres lokalforening også lyst til at oprette et lokalt bisidderkorps, står regionskonsulenter og sekretariatet klar til at hjælpe jer på vej.

Forældrekurserne

Ligeværd har gennem de seneste par år lavet forældremestringsforløb i samarbejde med Aarhus og Randers kommune. Med indgangen til 2018 stopper projektet.

Vi har haft ca. 30 familier igennem. Forældrekurserne har vist sig at være et godt redskab i arbejdet med at styrke familier med børn med handicap. Flere af forældrene har i dag lavet netværk, hvormed de støtter hinanden og laver aktiviteter på tværs. Vi håber, og ved fra vores evalueringer, at vi har været med til at klæde nogle forældre bedre på til livet med et barn med særlige behov.
I lyset at ovenstående bør dette udviklingsarbejde fortsætte med et nyt ’ben’, der sikrer, at det kommunale system, bliver undervist i forældreperspektiver og dermed sikres den fornødne indsigt i vilkårene for familier der rummer børn med handicap.

Ligeværd håber, at dette kan være med til at højne retssikkerheden for børn, unge og voksne med særlige behov.

Retten til at blive inddraget reelt samt retten til en helhedsorienteret og ordentlig proces.

Inklusions brætspillet – Ligeværd

Dette læringsbrætspil er ved begyndelsen af udviklingsforløbet, en ’blank’ spilleplade, hvor forskellige perspektiver på situationer og dilemmaer kan bringes ind.

I dette projekt bringes såvel forældreperspektivet som skoleperspektivet ind.  Ved at både forældre- og skoleperspektivet er grundlag for spillet, styrkes forståelsen for hinandens perspektiver og det fremtidige samarbejde. På den måde bliver læringsbrætspillet det fælles tredje, der muliggør spilbaserede dialogprocesser i specialklasser og bidrager til god og konstruktiv dialog mellem forældre og skole og dermed til et styrket skole-hjemsamarbejde.

Når dialoger faciliteres gennem spil, sikres deltagernes aktive deltagelse, og at alle får taletid.
Brætspillet -Ligeværd er færdigudviklet til mart 2018. Så er det klar til at komme ud i landets specialskoler samt klasser med enkelt integreret børn.

Hvis I kender skoler, hvor I tænker, at det kunne være relevant at spille spillet, så hører vi meget gerne fra jer.

Helvegs Fond

Den 23 april 2018 har Helvegs Fond besluttet at holde en konference under overskriften – GRÅZONER OG SAMMENHÆNGE – EN NY VIRKELIGHED FOR UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSE OG JOB

En række af de nuværende forberedende tilbud til unge med særlige behov lægges med august 2019 sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Den nye Forberedende Grunduddannelse skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse, en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

Hvad vil det betyde for ”vores” unge?
Dette tema belyses på ovenstående konference.

Derfor står vi stærkere som medlemmer med den nye struktur

Ligeværd har i 2017 gennemgået mange forandringer. Forandringer som vil sikre bedre vilkår for unge med særlige behov. Vi vil bl.a. skabe flere lokalforeninger og UFL-klubber, stærkere faglige netværk, arbejde for bedre forhold for inklusionsbørn og sikre flere boliger til de unge.

Alt for mange unge og forældre oplever, at de løber panden mod en mur, når de skal kæmpe for en STU eller et botilbud, og det er svært for klubberne at hverve flere medlemmer i en målgruppe, der ofte lever ensomme liv.

Vi vil styrke vores fælles arbejde, og derfor er vi rykket tættere sammen.

Forandringerne i Ligeværd har ikke store konsekvenser for Landsforeningen. Kontingentet er det samme, medlemmerne er de samme, og regionskonsulenterne er de samme.

Som det fremgår af forslaget til nye vedtægter skifter vi navn, så alle foreninger begynder med Ligeværd.

Det nye er, at den politiske interessevaretagelse bliver meget stærkere i det ny Ligeværd. Førhen sad vi i hver vores foreninger og arbejdede på mange af de samme ting fra forskellige indgangsvinkler. Men med de nye politiske udvalg rykker vi tættere sammen, så unge med særlige behov, forældre og professionelle kan udvikle stærk og relevant politik i fællesskab. Vi kommer ganske enkelt til at tale med en klarere og stærkere stemme, når vi står tættere sammen. Hvilket vi tror på vil øger chancen for, at Ligeværd også bliver hørt i pressen samt hos både lands- og kommunalpolitikere.

Ligeværd på Folkemødet

Det er en vigtig opgave for Ligeværd at sætte dagsordenen og sørge for, at politikere og beslutningstagere kender Ligeværds målgruppe og kender Ligeværd. Det har altid været og er fortsat en målsætning. Derfor er det også blevet besluttet, at Ligeværd endnu engang deltager med et telt på Folkemødet i juni 2018. Teltet vil være bemandet med medarbejdere fra sekretariatet og frivillige fra de enkelte Lokalforeninger.

Bent Mikkelsen – Formand Landsforeningen Ligeværd

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse