Vedtægter

Ligeværd – Forældre og Netværk

 • 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Ligeværd – Forældre og Netværk”

Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune

Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet Ligeværd.

 

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.
 • at koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser lokalt og på landsplan for at forbedre skole-, uddannelses-, beskæftigelses- og boligforholdene for børn, unge og voksne med særlige behov
 • at sikre forældres og pårørendes perspektiv i de politiske udvalg, som foreningen har ret til at deltage i, i Ligeværd

 

 • 3 Medlemskab

Medlem er enhver, der tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag og yder kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab kan tegnes som et enkeltpersonsmedlemskab, familiemedlemskab eller et institutionsmedlemskab.

Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Foreningen – Ligeværd, Forældre og Netværk er medlem af foreningen Ligeværd, og udpeger et medlem sammen med landsformanden som medlemmer af hovedbe­styrel­sen. Herudover har foreningen, Ligeværd, Forældre og Netværk mulighed for at indstille to yderligere medlemmer til hovedbestyrelsen samt medlemmer af Ligeværds politiske udvalg.

 

 • 4. Lokalforeninger

Under foreningen Ligeværd, Forældre og Netværk oprettes lokalforeninger. Medlemskab af Ligeværd, – Forældre og Netværk giver samtidig medlemskab af en lokalforening.

Lokalforeningens andel af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen i Ligeværd – Forældre og Netværk.

Lokalforeningernes vedtægter må ikke stride mod Ligeværd – Forældre og Netværks vedtægter.

Ved en lokalforenings nedlæggelse overgår indestående midler til Ligeværd – Forældre og Netværk.

 

 • 5 Regnskab

Foreningen Ligeværd – Forældre og Netværks regnskab følger kalenderåret og årsregnskabsbestemmelser.

 

 • 6. Generalforsamlingen

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der er en stemme pr. enkeltpersons­medlemskab og institutionsmedlemskab og to stemmer pr. familiemedlemskab. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes som minimum på Ligeværds hjemmeside med 4 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal modtages senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt formandens beretning offentliggøres på Ligeværds hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Indkaldelse skal ske med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og det forudgående regnskabsår
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingem
 5. Fastsættelse af kontingenter
 6. Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent
 7. Valg af landsformand
 8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter
 9. Valg af statsautoriseret revisor
 10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af landsformanden eller bestyrelsen, og skal indkaldes efter skriftlig angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden to måneder fra anmodningen og med mindst 14 dages varsel.

 

 • 7. Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at varetage Ligevæd – Forældre og Netværks interesser mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er den daglige politiske ledelse af foreningen og varetager løbende politiske sager. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens formue og dennes forvaltning, bl.a. ved at påse, at der udarbejdes budgetter.

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer: 1 landsformand valgt på generalforsamlingen hvert år, 8 repræsentanter ligeledes valgt på generalforsamlingen.  Det tilstræbes at alle regioner om muligt er repræsenteret i bestyrelsen. Herudover vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder ved længerevarende forfald.

For alle medlemmer og suppleanter gælder det, at genvalg kan finde sted.

Udover landsformanden er medlemmernes funktionsperiode to år, dog således at halvdelen af medlemmerne afgår hvert år. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder ved længerevarende forfald.

På bestyrelsens første møde vælges næstformand. Landsformanden indkalder til bestyrelsens møder og leder disse.

Landsformanden indkalder til møde, når denne finder det nødvendigt eller når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker dette.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog er landsformandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

 

 • 8 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse.

Foreningen tegnes i alle retsforhold, herunder køb og salg af værdipapirer og fast ejendom, af landsformanden eller næstformanden samt Ligeværds sekretariatschef.

 

 • 9 Økonomi

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor, Foreningens revisor skal være statsoutoriseret,

Foreningens økonomi tilvejebringes, vedkontingent, donationer og hvad der derudover kan søges af midler.

 

 • 10 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Beslutning om vedtægtsændringer og foreningens opløsning kan vedtages af en generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen, ¾ af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det og 2/3 af de på generalforsam­lingen afgivne stemmer tiltræder forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning skal midler, der måtte være i behold, overgå til foreningen Ligeværd.

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse