Ligeværds vedtægter (pdf)

Vedtægter for LIGEVÆRD

 • 1 Foreningens navn

Ligeværd er en almennyttig forening og har hjemsted, hvor sekretariatet har adresse.

 • 2 Formål

– at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.

– at koordinere medlemsorganisationers indsats for at forbedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig-, og fritidstilbuddene til børn, unge og voksne med særlige behov samt at søge disse bestræbelser fremmet via en

samordnet administrativ indsats i et fælles sekretariat

 • 3 Medlemskab

Stk. 1Foreninger og andre organisationer, som efter enstemmig beslutning i Ligeværds Hovedbestyrelse vurderes at tilslutte sig Ligeværds formålsparagraf, kan optages som medlem.

Stk. 2 Hver forening og organisation i Ligeværd betaler en andel, der som udgangspunkt dels dækker dennes del af det administrative fællesskabs samlede udgifter, samt udgifter til Ligeværds udviklingstiltag. Dette sker i en solidarisk ånd under hensyn den enkelte organisations økonomiske evne, men uden solidarisk ansvar. Den årlige betaling for den enkelte forening/organisation fastsættes alene af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der er således ikke nogen hæftelse for foreningens forpligtelser for foreningens medlemmer og/eller enkeltpersoner.

stk. 4 De tilsluttede foreninger og organisationer er pligtige til en gang årligt at fremsende foreningens/organisationens regnskab til orientering for Hovedbestyrelsen.

 • 4 Ledelse, Hovedbestyrelse og Generalforsamling

Stk. 1 Hovedbestyrelse

Ligeværds ledelse består af en Hovedbestyrelse på 13 medlemmer, der sammensættes således:

Unge for Ligeværd vælger 2 medlemmer

Ligeværd forældre & Netværk vælger 2 medlemmer

Ligeværd – Fagligt Forum vælger 2 medlemmer

Eksterne medlemmer, i alt 6. 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, de øvrige 5 udpeges af Hovedbestyrelsen i samråd med de førnævnte foreninger. De udpegede medlemmer sidder i fire år ad gangen. Første gang der udpeges, sidder de to med laveste stemmetal i udpegning dog for to år. Udpegede medlemmer kan sidde i to perioder med mulighed for forlængelse med Hovedbestyrelsens godkendelse.

 

Herudover vælges formanden direkte på generalforsamlingen.

Valget gælder for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformænd.

Formand og de to næstformænd udgør foreningens formandskab, som udgør den løbende forretningsmæssige sparring for sekretariatets ledelse.

Hovedbestyrelsen har til opgave bl.a. at sikre,

 1. At den nødvendige politiske koordination mellem de deltagende parter finder sted, og at samarbejdet foregår i en konstruktiv og udviklende atmosfære, hvor gensidig tillid og et enigt ønske om samordning og synergi sætter dagsordenen for løsningen af de opgaver, som dels hører hjemme hos de forskellige organisationer og dels i Ligeværd.

 

 1. Til opfyldelse af Ligeværds politikudviklende arbejde har foreningen fire faste politiske udvalg inden for følgende områder:

– Sociale forhold.

– Beskæftigelse.

– Skole og uddannelse.

– Bolig.

Formanden i hvert udvalg findes blandt hovedbestyrelsens medlemmer, og udpeges af hovedbestyrelsen, der endvidere til udvalgene udpeger 4 medlemmer, der ikke behøver at være medlem af hovedbestyrelsen.

Udvalgets medlemmer sidder i fire år ad gangen og kan maksimalt sidde i to perioder.

 

Foreningerne Unge for Ligeværd, Ligeværd Forældre & Netværk og Ligeværd – Fagligt Forum har hver ret, men ikke pligt, til at udpege max to medlemmer, som indgår i udvalgene sammen med de af hovedbestyrelsen valgte medlemmer.

 

Udvalgenes opgave er efter hovedbestyrelsens kommissorium at fremkomme med indstillinger til hovedbestyrelsen, der foretager godkendelse og eventuel ændring i udvalgets indstilling.

De politiske udvalg har således ingen selvstændig kompetence til eksternt at tilkendegive politiske holdninger inden for udvalgets arbejdsområde, med mindre hovedbestyrelsen har givet tilladelse til, at formanden for udvalget kan udtale sig.

Politiske udmeldinger eksternt kan alene ske af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for udvalgenes arbejde og økonomi.

Hovedbestyrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc udvalg, om hvilke foranstående regler tillige er gældende.

3.. Fastsætte Ligeværds budget.

 1. Fastsætte den enkelte medlemsorganisations bidrag i forbindelse med fællesskabets budgetlægning jfr. § 3 og efter høring i de respektive medlemsorganisationer.

Stk. 2 Generalforsamling:

Inden udgangen af hvert års maj måned afholdes generalforsamling, der indvarsles med 14 dages skriftligt varsel pr. mail til medlemsforeningernes bestyrelser med kopi til alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Stemmeret har kun repræsentanter for medlemsforeninger. Hver forening har 1 stemme.

 

Dagsorden (som minimum):

1.Valg af dirigent

2.Beretning for forudgående regnskabsår

3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4.Orientering om foreningernes valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.

 1. Valg af formand.
 2. Udpegning af eksterne medlemmer til Hovedbestyrelsen
 3. Valg af revisor
 4. Eventuelt.

Stk. 3 Ligeværd tegnes af formanden i forening med sekretariatschefen eller i formanden fravær af næstformændene i forening med sekretariatschefen.

Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer fremsættes på generalforsamlingen og vedtages enstemmigt.

 • 5 Regnskab

Stk. 1 Ligeværds regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 • 6 Sekretariatschef

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger fællesskabets Sekretariatschef og fastsætter retningslinjer for Sekretariatschefens opgaver samt kompetence og ansvar.

 • 7 Sekretariatet

Samtlige medarbejdere ansættes i henhold til ansættelseskontrakt med Ligeværd, således at Ligeværd er at betragte som den juridiske ansættelsesmyndighed med heraf følgende rettigheder og forpligtelser.

Fastsættelse af principper for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere fastsættes af forretningsudvalget i samråd med sekretariatschefen

 • 8 Udmeldelse

Den enkelte organisation kan træde ud af Ligeværd efter seks måneders forudgående skriftligt varsel til den 1. i en måned. Foreningen/organisationen hæfter dog økonomisk for de forpligtelser, der er godkendt som fællesudgifter i sekretariatets budget for den periode, budgettet dækker.

I opsigelsesperioden deltager den opsigende organisation fortsat i Ligeværd med alle rettigheder og forpligtelser, – dog deltager den opsigende organisation ikke i beslutninger, hverken juridisk, organisatorisk eller politisk, som rækker ud over opsigelsestidspunktet.

Udtrådte og ekskluderede organisationer har ikke krav på nogen andel af Ligeværds eventuelle formue.

 • 9 Eksklusion

En forening eller organisations kan ekskluderes, hvis pågældende forening eller organisation ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler den i henhold til § 3, ikke lever op til Ligeværds værdier, eller tilsidesætter de af Hovedbestyrelsen trufne beslutninger.

Spørgsmålet om eksklusion kan rejses af en eller flere af de tilsluttede foreninger eller organisationer og træffes af Hovedbestyrelsen. Organisationen skal forinden have lejlighed til at fremføre sine bemærkninger skriftligt.

 • 10 Foreningens ophør

I tilfælde af en nedlæggelse af LIGEVÆRD, skal dette indstilles af samtlige deltagende organisationer og tiltrædes af en enig Hovedbestyrelse. Denne beslutning skal gentages på en ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning tidligst 14 dage og senest 30 dage efter beslutningen på den ordinære generalforsamling. Ligeværds værdier skal efter opløsning af fællesskabet tilgå Helvegs Fond eller en lignende organisation, der har samme helhedsorienterede formål i relation til personer med særlige behov.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse