Ligeværds vedtægter

Vedtægter for LIGEVÆRD

§1 Foreningens navn

Ligeværd er en almennyttig forening og har hjemsted, hvor sekretariatet har adresse.

§ 2 Formål

– at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.
– at koordinere medlemsorganisationers indsats for at forbedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig-, og fritidstilbuddene til børn, unge og voksne med særlige behov samt at søge disse bestræbelser fremmet via en
samordnet administrativ indsats i et fælles sekretariat

§ 3 Medlemskab

Stk. 1Foreninger og andre organisationer, som efter enstemmig beslutning i Ligeværds Hovedbestyrelse vurderes at tilslutte sig Ligeværds formålsparagraf, kan optages som medlem.
Stk. 2 Hver forening og organisation i Ligeværd betaler en andel, der som udgangspunkt dels dækker dennes del af det administrative fællesskabs samlede udgifter, samt udgifter til Ligeværds udviklingstiltag. Dette sker i en solidarisk ånd under hensyn til den enkelte organisations økonomiske evne, men uden solidarisk ansvar. Den årlige betaling for den enkelte forening/organisation fastsættes alene af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der er således ikke nogen hæftelse for foreningens forpligtelser for foreningens medlemmer og/eller enkeltpersoner.
§ 4 De tilsluttede foreninger og organisationer er pligtige til en gang årligt at fremsende foreningens/organisationens regnskab til orientering for Hovedbestyrelsen.

§4 Ledelse, Hovedbestyrelse og Generalforsamling

Stk. 1 Hovedbestyrelse
Ligeværds ledelse består af en Hovedbestyrelse på 13 medlemmer, der sammensættes således:
Unge for Ligeværd vælger 2 medlemmer
Ligeværd forældre & Netværk vælger 2 medlemmer
Ligeværd – Fagligt Forum vælger 2 medlemmer
Eksterne medlemmer, i alt 6. 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening, de øvrige 5 udpeges af Hovedbestyrelsen i samråd med de førnævnte foreninger. De udpegede medlemmer sidder i fire år ad gangen. Første gang der udpeges, sidder de to med laveste stemmetal i udpegning dog for to år. Udpegede medlemmer kan sidde i to perioder med mulighed for forlængelse med Hovedbestyrelsens godkendelse.

Herudover vælges formanden direkte på generalforsamlingen.
Valget gælder for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformænd.
Formand og de to næstformænd udgør foreningens formandskab, som udgør den løbende forretningsmæssige sparring for foreningens direktion.
Hovedbestyrelsen har til opgave bl.a. at sikre,
1. At den nødvendige politiske koordination mellem de deltagende parter finder sted, og at samarbejdet foregår i en konstruktiv og udviklende atmosfære, hvor gensidig tillid og et enigt ønske om samordning og synergi sætter dagsordenen for løsningen af de opgaver, som dels hører hjemme hos de forskellige organisationer og dels i Ligeværd.

2. Til understøttelse af Ligeværds politikudviklende arbejde har foreningen fem politiske koordinatorer inden for følgende områder:
– Sociale forhold.
– Beskæftigelse.
– Skole
– Uddannelse.
– Bolig.
Koordinatoren inden for hvert område findes blandt hovedbestyrelsens medlemmer, og udpeges af hovedbestyrelsen hvert år.

Koordinatorernes opgave er efter hovedbestyrelsens kommissorium at samordne det politiske arbejde, udvikle politiske temadage i samarbejde med direktionen og evt. fremkomme med indstillinger til hovedbestyrelsen, der foretager godkendelse og eventuel ændring i udvalgets indstilling.
De politiske koordinatorer har således ingen selvstændig kompetence til eksternt at tilkendegive politiske holdninger inden for udvalgets arbejdsområde, med mindre hovedbestyrelsen har givet tilladelse til, at koordinatoren kan udtale sig.
Politiske udmeldinger eksternt kan alene ske af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for koordinatorernes arbejde og økonomi, såvel som arbejdet, der sker gennem de politiske temadage.
Hovedbestyrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc udvalg, om hvilke foranstående regler tillige er gældende.

3.. Fastsætte Ligeværds budget.

4. Fastsætte den enkelte medlemsorganisations bidrag i forbindelse med fællesskabets budgetlægning jfr. § 3 og efter høring i de respektive medlemsorganisationer.

Stk. 2 Generalforsamling:
Inden udgangen af hvert års maj måned afholdes generalforsamling, der indvarsles med 14 dages skriftligt varsel pr. mail til medlemsforeningernes hovedbestyrelsesrepræsentanter med kopi til alle hovedbestyrelsesmedlemmer. Stemmeret har kun repræsentanter for medlemsforeninger. Hver forening har 2 stemmer. Udpegede medlemmer har én stemme hver.

Dagsorden (som minimum):
1.Valg af dirigent
2.Beretning for forudgående regnskabsår
3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.Orientering om foreningernes valg af medlemmer til hovedbestyrelsen.
5. Valg af formand.
6. Udpegning af eksterne medlemmer til Hovedbestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Stk. 3 Ligeværd tegnes af formanden i forening med direktøren eller i formandens fravær af næstformændene i forening med direktøren.
Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer fremsættes på generalforsamlingen og vedtages enstemmigt.

§5 Regnskab

Stk. 1 Ligeværds regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 6 Direktør

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger fællesskabets direktør og fastsætter retningslinjer for direktørens opgaver samt kompetence og ansvar.

§ 7 Sekretariatet

Samtlige medarbejdere ansættes i henhold til ansættelseskontrakt med Ligeværd, således at Ligeværd er at betragte som den juridiske ansættelsesmyndighed med heraf følgende rettigheder og forpligtelser.
Fastsættelse af principper for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere fastsættes af forretningsudvalget i samråd med sekretariatschefen

§ 8 Udmeldelse

Den enkelte organisation kan træde ud af Ligeværd efter seks måneders forudgående skriftligt varsel til den 1. i en måned. Foreningen/organisationen hæfter dog økonomisk for de forpligtelser, der er godkendt som fællesudgifter i sekretariatets budget for den periode, budgettet dækker.
I opsigelsesperioden deltager den opsigende organisation fortsat i Ligeværd med alle rettigheder og forpligtelser, – dog deltager den opsigende organisation ikke i beslutninger, hverken juridisk, organisatorisk eller politisk, som rækker ud over opsigelsestidspunktet.
Udtrådte og ekskluderede organisationer har ikke krav på nogen andel af Ligeværds eventuelle formue.

§ 9 Eksklusion

En forening eller organisations kan ekskluderes, hvis pågældende forening eller organisation ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler den i henhold til § 3, ikke lever op til Ligeværds værdier, eller tilsidesætter de af Hovedbestyrelsen trufne beslutninger.
Spørgsmålet om eksklusion kan rejses af en eller flere af de tilsluttede foreninger eller organisationer og træffes af Hovedbestyrelsen. Organisationen skal forinden have lejlighed til at fremføre sine bemærkninger skriftligt.

§ 10 Foreningens ophør

I tilfælde af en nedlæggelse af LIGEVÆRD, skal dette indstilles af samtlige deltagende organisationer og tiltrædes af en enig Hovedbestyrelse. Denne beslutning skal gentages på en ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning tidligst 14 dage og senest 30 dage efter beslutningen på den ordinære generalforsamling. Ligeværds værdier skal efter opløsning af fællesskabet tilgå Helvegs Fond eller en lignende organisation, der har samme helhedsorienterede formål i relation til personer med særlige behov.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse