Vedtægter for Unge For Ligeværd (pdf) (opdateret efteråret 2019)

Vedtægter for Landsforeningen Unge for Ligeværd (UFL)

 

 • 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Landsforeningen Unge for Ligeværd (UFL). Foreningen, der er landsdækkende, har hjemsted i Århus.

 

 • 2. Formål:

Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund.

Foreningen arbejder for, at alle, der kan tilslutte sig målsætningen, får lyst til at blive medlem og deltage i foreningens arbejde.

 

Foreningen arrangerer landsdækkende og lokale aktiviteter for alle unge, der ønsker at benytte sig af tilbuddene.

 

Aktiviteter kan være:

 

 1. at oplyse om målgruppens vilkår og vanskeligheder igennem foredrag, møder og skriftlig information, og dermed udbrede kendskabet til sagen for ligeværdighed.
 2. at afvikle kurser og aktiviteter for unge for at hjælpe til større selvværd, oplysning, kreativitet samt virkelyst i at være medborgere i et demokratisk samfund.
 3. at afvikle weekend-træf, rejser og andre fritidsoplevelser som kan give mulighed for at møde ligestillede og få nye venner.
 4. at styrke det sociale og kulturelle samvær med ligestillede.
 5. at arbejde for at oprette flere lokalforeninger, så medlemmerne vil have mulighed for et lokalt mødested med og en aktiv fritid med ligestillede overalt i landet.

 

 

 • 3. Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver som sympatiserer med UFLs formål, som skriftligt indmelder sig og betaler kontingent til UFL.

Man kan være ordinært medlem af UFL indtil medlemmet fylder 40 år.

 

Stk. 2.  Vælger man at blive støttemedlem, har man ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Medlemmer over 40 år overgår til seniormedlemskab. Senior medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

 • 4. Bestyrelsen:

Landsforeningen Unge for Ligeværd ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer som fylder 40 år i deres bestyrelsesperiode, forbliver ordinære medlemmer indtil deres bestyrelsesperiode udløber.

 

Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer, og der vælges herudover op til 3 suppleanter.

 

Til bestyrelsen knyttes op til 6 vejledere, der støtter bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsesarbejdet. Gruppen af vejledere er selvsupplerende og suppleres i forbindelse med foreningens generalforsamling. Vejlederne fordeler arbejdsopgaverne imellem sig.

 

Kandidater, der ønsker at opstille, skal senest 7 dage før generalforsamlingen, meddele dette skriftligt til UFLs`s formand.

 

Den siddende bestyrelse udvælger blandt de opstillede kandidater hvilke den vil foreslå generalforsamlingen at godkende som nye bestyrelsesmedlemmer. Ved udvælgelsen peges på kandidater, som har været aktive suppleanter til bestyrelsen samtidig med at der sikres bred geografisk repræsentation, samt størst mulig aldersspredning fra så mange lokalklubber som muligt. Ægtefæller og samboende kan som udgangspunkt ikke være bestyrelsesmedlemmer samtidigt.

 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen sidder for to år ad gangen, sådan at halvdelen er på valg på den årlige generalforsamling. Suppleanter er på valg hvert år på den årlige generalforsamling.

 

Stk. 2 Landsforeningen UFL er medlem af Ligeværd. Bestyrelsen udpeger det medlem af bestyrelsen, som sammen med landsformanden repræsenterer Landsforeningen UFL i Ligeværds hovedbestyrelse

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at udvide bestyrelsen med 1-2 personer, som udpeges grundet deres position i samfundet/erhvervs og eller kulturlivet kan medvirke til at profilere UFL samt udbrede UFLs formål. Disse personer indgår i bestyrelsen uden stemmeret.

 

 • 5. Generalforsamlingen:

UFL`s medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indkaldes skriftligt af formanden med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent.
 2. Valg af sekretær for mødeleder og referent.
 3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges til debat og godkendelse.
 4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af budget og kontingent.
 7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og
 8. Valg af revisor.

 

 

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling:

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen har ønsket det eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt har fremsat krav herom overfor bestyrelsen.

To tredjedele af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget, for at det er godkendt.

 

Indkaldelse skal ske inden 2 måneder fra anmodningen og med mindst 14 dages varsel.

 

 • 7. Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 • 8. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af enten formand eller næstformand i forening med Ligeværds sekretariatetschef.

 

 • 9. Vedtægtsændring:

Beslutning om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen, og bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det.

 

 • 10. Foreningens opløsning:

Beslutning om Landsforeningen Unge for Ligeværds opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette.

 

På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen. I tilfælde af foreningens opløsning skal generalforsamlingen også beslutte, hvordan UFL`s midler skal bruges til gavn for unge med særlige behov.

 

 

 

Dato: 28/9-2019   _________________________________________________________

Esben Kullberg, mødeleder

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse