Dokumentation 

Projektet dokumenteres gennem løbende opsamling af data fra de konkrete ressourceforløb, data fra de konkrete udviklingsaktiviteter og gennem målinger efter konkrete intervaller i projektet. 

Dokumentationsplan for projekt ViVirk’R

August 2016, Kim Madsen, indehaver af analyze! og www.arbejdsmarkedsanalyser.dk

I dokumentationsplanen skelnes der mellem:

 • Dokumentation i relation til evaluering af projektet
 • Supplerende dokumentation i relation til udvikling af projektets endelige model.

Der er tale om supplerende dokumentation, fordi dokumentation i relation til evaluering også indgår som grundlag for udvikling af projektets endelige model.

 1. Dokumentation i relation til evaluering af projektet

Evalueringens formål er at vurdere, om projektets mål er nået. Altså en målevaluering.

Projektets mål og succeskriterier er beskrevet som:

Målet med projektet er at udvikle model for tværfagligt samarbejde om virksomhedsrettede ressourceforløb, som er målrettet unge med udviklingshæmning. Den udviklede model skal effektivt øge andelen af unge med udviklingshæmning, som opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Succeskriteriet for projektet er, at:

 • Der er visiteret 40 unge til projektets ressourceforløb
 • Minimum 35 af disse er kommet tættere på eller ind på arbejdsmarkedet i løbet af projektperioden
 • Der foreligger en modelbeskrivelse ved projektperiodens udløb – beskrivelsen omfatter:
  • Skabelon for tværsektorielt partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter
  • Funktionsbeskrivelse for ungekoordinator
  • Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med udviklingshæmning
  • Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb for unge med udviklingshæmning
  • Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet ressourceforløb og jobskabelse
 • Repræsentanter fra mindst 12 kommuner har deltaget i praksisdage
 • Mindst fire kommuner har takket ja til at sætte gang i et udviklingsforløb baseret på modellen

Evalueringen måler på de ovenfor nævnte succeskriterier for projektet. 

1.1 Datakilder og opgørelsesmetoder (overordnet beskrivelse)

 1. Der er visiteret 40 unge til projektets ressourceforløb

Datakilde: Udfyldt individuelt startskema fra uddannelsesstederne

Opgørelse: Antal skemaer

 1. Minimum 35 af disse er kommet tættere på eller ind på arbejdsmarkedet i løbet af projektperioden

Datakilde: Udfyldt individuelt start- og statusskema fra uddannelsesstederne

Opgørelse: Antal skemaer med positiv udvikling over tid

 1. Der foreligger en modelbeskrivelse ved projektperiodens udløb

Datakilde: Projektets endelige rapporteringsdokumenter

Opgørelse: Check af, at de lovede modelelementer er beskrevet

 1. Repræsentanter fra mindst 12 kommuner har deltaget i praksisdage

Datakilde: Liste med afkrydsning af fremmødte til praksisdage

Opgørelse: Antal kommuner, der optræder på den afkrydsede liste

 1. Mindst fire kommuner har takket ja til at sætte gang i et udviklingsforløb baseret på modellen

Datakilde: Intentions-dokument underskrevet af kommune

Opgørelse: Antal kommuner, der har underskrevet et intentions-dokument

_________

Ovenstående skal udspecificeres ift. hvem der forestår de enkelte opgaver.

 

1.2 Tidsplan for dokumentation

xxx  

 1. Plan for dokumentation vedrørende den enkelte unge

2.1 Måletidspunkter

 1. Når den unge starter i projektets ressourceforløb (startskema)
 2. Et år efter, at den unge er startet i projektets ressourceforløb, hvis ej ophørt (statusskema)
 • Kan lade sig gøre for såvel de unge, der starter i projektet i 2017, og de, der starter i 2018
 1. To år efter, at den unge er startet i projektets ressourceforløb, hvis ej ophørt (statusskema)
 • Kan kun lade sig gøre for de unge, der starter i projektet i 2017
 1. Ved ophør i projektets ressourceforløb (statusskema)

Status sker efter et henholdsvis to år efter, at den unge er startet i projektets ressourceforløb, fordi ressourceforløb har en varighed på minimum et år og forlænges med ét år ad gangen. Dette tidspunkt vil være individuelt for hver ung.

Hvis ressourceforløbet ophører inden et / to år, foretages sidste måling på tidspunktet for ressourceforløbets ophør. Det er vigtigt med en status ved ophør af ressourceforløb, fordi det kan fortælle os, hvor meget den unge er blevet rykket for at være blevet klar til at komme videre 

Fortsat i ressourceforløb i mere end to år

Start-                                                       1 år                                                                 2 år

dato                                                    efter start                                                        efter start

:—————————————————:—————————————————-:————————————-

Start-                                                       Status-                                                           Status-

skema                                                     skema                                                             skema

 

Afslutter ressourceforløb efter et år

Start                                                          1 år                                                                  2 år

Dato                                                    efter start                                                       efter start

:—————————————————:—————————————————-:————————————-

Start-                                                       Status-

Skema                                                     skema

 

Afslutter ressourceforløb efter trekvart år

Start-                                   ¾ år             1 år                                                                2 år

Dato                               efter start  efter start

­:———————————-:—————-:—————————————————-:————————————-

Start-                                status-

Skema                              skema

 

Afslutter ressourceforløb efter halvandet år

Start-                                                         1 år                          1 ½ år                           2 år

Dato                                                     efter start               efter start                   efter start

:—————————————————:————————-:————————–:————————————-

Start-                                                       Status-                      Status-

Skema                                                     skema                       skema

 1. Supplerende dokumentation i relation til modeludvikling

Projektet hviler på en tese om to centrale omdrejningspunkter for at lykkes med at hjælpe unge med udviklingshæmning tættere på arbejdsmarkedet:

 • Inddragelse af uddannelsesstedernes specialiserede viden om målgruppen
 • Det virksomhedsrettede ressourceforløb.

Mht. det virksomhedsrettede ressourceforløb er det tesen, at det er særligt virkningsfuldt ift. målgruppen, fordi det er helhedsorienteret, særlig tilrettelagt og praktisk orienteret ift. beskæftigelse.

Det er derfor også det praktiske arbejde med disse elementer, som der skal dokumenteres i projektet med henblik på at udvikle den endelige model for tværsektorielt samarbejde.

Dokumentation heraf sker via projektlogbøger og forløbslogbøger. Denne dokumentation sammenstilles med dokumentationen af opnåede resultater for de involverede unge (progressionsmålinger).

Dokumentationen skal danne grundlag for den endelige modelbeskrivelse, som omfatter følgende elementer:

 • Skabelon for tværsektorielt partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter
 • Funktionsbeskrivelse for ungekoordinator
 • Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med udviklingshæmning
 • Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb for unge med udviklingshæmning
 • Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet ressourceforløb og jobskabelse

 

3.1 Dokumentation af inddragelse af uddannelsesstedets viden

Hvordan bringes uddannelsesstedets viden i spil

 • Hvem fra uddannelsesstedet
 • Hvem hos kommunen
 • Hvem hos virksomhederne
 • I hvilke situationer / faser (visitation, udarbejdelse af indsatsplan, udsøgning af virksomheder m.v.)
 • På hvilken måde
 • Hvordan inddrages den enkelte unge selv
 • Hvordan udveksles viden om den enkelte unge / generelt mellem de involverede parter
 • Hvilke værktøjer anvendes i denne sammenhæng (eksempelvis progressionsværktøj)
 • Hvilken rolle spiller ungekoordinatoren fra uddannelsesstedet
 • Hvilke opgaver varetager ungekoordinatoren fra uddannelsesstedet
 • Hvilke opgaver varetages af kommunen – og af hvem i kommunen
 • Hvilke opgaver varetages af virksomhederne – og af hvem i virksomhederne
 • Hvad er de kritiske faktorer for, at uddannelsesstedets viden bliver bragt effektivt i spil

Hvad er det for en konkret viden, der bringes i spil

 • Hvilken viden i hvilke situationer

 

3.2 Dokumentation af det virksomhedsrettede ressourceforløb

Hvordan bliver der taget hensyn til den unges personlige situation i planlægning og tilrettelæggelse af ressourceforløbet

Hvordan inddrages den unge i tilrettelæggelsen af det virksomhedsrettede ressourceforløb

Hvordan arbejdes der med den unges progression ift. at komme tættere på arbejdsmarkedet

Hvordan arbejdes der med den unges progression ift. at komme videre i livet

Hvordan sikres / arbejdes der med det helhedsorienterede

 • Hvilke aktører
 • Hvad er den enkelte aktørs rolle og opgaver
 • Hvordan udveksles viden om den enkelte unge

Hvori består det særligt tilrettelagte

 • Hvem tilrettelægger
 • Hvordan inddrages den unge selv

Hvordan arbejdes der praktisk orienteret med den unge

Hvordan arbejdes der med den unges progression ift. at komme tættere på arbejdsmarkedet

Hvordan udveksles viden om den enkelte unge mellem de involverede parter

 • Hvilke værktøjer anvendes i denne sammenhæng

Hvordan samarbejdes der med virksomhederne

 • Hvem etablerer samarbejdet
 • Hvem driver samarbejdet
 • Hvilke aktører er inolveret
 • Hvilke aktiviteter

 

3.3 Tidsplan for dokumentation

xxx

 1. STAR’s krav til afsluttende evaluering af projektet

Afsluttende evaluering af projektet

Styrelsen stiller normalt krav om, at dit projekt bliver evalueret ved udgangen af projektperioden.

Evalueringen skal som minimum indeholde:

 • En vurdering af projektets forløb, aktiviteter, metode mv. sammenholdt med de oprindelige målsætninger og eventuelt senere godkendte ændringer
 • Oplysninger om, hvilke resultater, der er opnået gennem projektet
 • En beskrivelse og vurdering af eventuelle afvigelser mellem projektets forventede og faktiske resultater/effekter
 • En beskrivelse og vurdering af, i hvilket omfang projektets resultater er anvendelige andre steder/for andre brugere
 • En beskrivelse af, hvordan projektets resultater kan forankres/implementeres, og hvordan projektet selv vil benytte resultaterne i fremtiden
 • Oplysninger om gennemførte og planlagte informationsaktiviteter i forbindelse med projektet og projektets resultater

Evalueringen af dit projekt skal være styrelsen i hænde senest 3 måneder efter projektperiodens udløb med mindre, der er fastsat en anden tidsfrist i tilsagnsbrevet.

Ovenstående er kopieret fra:

 http://star.dk/da/Puljer/Krav%20til%20tilskudsmodtagere/Krav%20til%20statusrapporter%20og%20evaluering.aspx

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse