Projektbeskrivelse  

Escola da Floresta Projekt er et 2 årigt EU-projekt i Erasmus+programmet, der skal arbejde med udvikling af pædagogik i praksis, best-practice, identifikation af personlige, sociale og faglige færdigheder, reduktion af fravær og vold i skolen, motivation for læring, medborgerkundskab og elevevaluering.  

En slags ”Master Class” i pædagogisk udvikling vedrørende elever med forskellige typer af udfordringer.  

Projektholder er Escola da Floresta i Setubal, Portugal en skole, der anvender skoven og andre faciliteter uden for skolen som læringsrum. Desuden medvirker skoler med forskellige udsatte målgrupper fra Italien, Belgien og Odense Ungdomsskole-Ung Syd, samt netværket DHI-Den Helhedsorienterede Indsats.  

Deltagerne har forskellige pædagogisk praksis, men fælles er arbejdet med læring i praktisk undervisning.  

Der etableres en web-site for projektet, hvor erfaringer og viden løbende præsenteres. Desuden bliver der indkaldt til tvær-nationale temamøder.  

”Escola da Floresta” er startet med en afdækning af uddannelses problemer i hvert land for målgruppen 

Baggrund:  

I Portugal har 15 årige unge i gennemsnit hidtil mister mindst et års skolegang – et af de højeste tal for fravær/frafald i EU. Frafald fra gymnasiet er 20,8% (EU-gms er 12,8 %). Det høje antal unge, der ikke gennemfører uddannelse, medfører høj ungdomsarbejdsløshed – kun overgået af Spanien og Grækenland.  

Lærere i Portugal er traditionelt ikke uddannet til at tackle udfordringer med umotiverede elever og vold og konflikter og kontakt til de unges familier, men uddannet på baggrund af egen motivation for undervisning.  

Mange europæiske projekter har haft fokus på unges vanskeligheder i skolen, skole drop-outs og manglende motivation og har fæstnet opmærksomheden på traditionelle skole- og undervisningsprogrammer.  

Der er dog tydelige erfaringer med, at løsning af eller reduktion af unges problemer i uddannelse, manglende motivation og dropouts, skal løses via en anderledes holdning hos lærerne.  

Målgruppens særlige behov, udfordringerne og manglende motivation kræver udvikling af anderledes undervisningsprocesser og opmærksomhed på inddragelse af nye læringsrum og tidsrammer. f.eks. undervisning uden for klasserummet i naturlige og ikke-formelle rum; samarbejde med aktører uden for skolen; praktiske aktiviteter; metoder, der inddrager elevernes egne opdagelser; situationer fra det virkelige liv; sportslige og kulturelle aktiviteter; aktiviteter med kontrolleret risiko; gruppedynamik osv.  

Aktiv inddragelse af de unge i læreprocesser vil styrke deres motivation og oplevelse af nytten af ny viden, samt styrke deres interesse for deltagelse i samfundet og udøvelse af medborgerskab.  

Innovationen i projektet Escola da Florestafokuserer på følgende aspekter:  

  1. Samle partnere med innovative arbejdserfaringer uden for skolen, som bruger aktive metoder, maksimering af læringsoplevelser for studerende, refleksion over bedst praksis, metoder, mål og ressourcer;
  2. Benytte muligheden for transnationale møder til at fremme uddannelse af lærere og andre professionelle, der udfører praktiske aktiviteter “in situ”, og som vil give dem mulighed for at opleve de samme erfaringer, som de vil foreslå til de studerende;
  3. Udvikle interesse for kollektiv deltagelse og cooperativ læring hos unge, – at involvere eleverne i solidaritets- og fællesskabsrelaterede aktiviteter;
  4. Udnytte elevernes motivation for adventure, opdagelses- og risikobetonede aktiviteter, og overføre erfaringer og viden til læringen i skolen;
  5. Fremme indførelsen af selv-evalueringsmetoder, enten refererende til skolen og faglig læring, eller til udvikling af grundlæggende færdigheder for statsborgerskab, (f.eks. ved anvendelse af modellen “Kompetencer Bælte” udviklet af Institut for Pædagogik, Lisabon ??) eller nationale lokale modeller
  6. Indarbejde en interventionsmodel for støtte til de unge og deres familier, der koordinerer skoleproblemer med social og psykologisk bistand;
  7. Oprette illustrative moduler til formulering af videnprocesser : bl.a. med erfaringer med succes med læring i skolen, processer for engagement og motivation af umotiverede elever , processer for følelsesmæssig kontrol og styring af vold i klasseværelset i skolen og udenfor.

 

(bearbejdet tekst på grundlag af Google-oversat oprindelig ansøgning) 13. februar 2015  

 

Deltageroversigt ( Relevante/interessante elementer for EGU / Vilvorde deltagelse) Deltagere   Fokusområder / projektelementer / indhold / nøgleord  
Escola da Floresta  

Setubal/Palmela,  

Portugal  

Unge i fare for socialudstødelse. Socialisering. Erhvervelse af sociale og personlige kompetencer. Selvtillidsskabende, motiverende læringsmetoder, skov-aktiviteter  

Følelsesmæssig kontrol. Skolehjem f. risikounge/gadeunge  

Escola Secundaria de Palema (secondary school)  

(High School, Erhvervs-skole) Palmela,Portugal  

(IT, -Vinavl/ønologi, -Miljø- og naturturisme, -Turist management.)  

Grund- /ungdomsuddannelse: Science, humaniore, teknologi, okonomi, sprog, visuel kunst..)  

MIEC-netværk  

Valonien/Bruxelles  

Biesme,  

Belgien  

Unge med domme, fra familer i social risiko. Metoder til at tackle vold, vrede, aggression.  

Hjælpe unge med at finde årsager. / Sætte ord på kriser.  

Modstandskraftstrategier. Udvikle medborgerskab. Respekt for love. Chokterapi ? / psykoterapi..  

DHI-værk,  

Danmark  

Netværk af skoler, institutioner, organisationer, der arbejder med social/psykisk sårbare unge. Projektudviklin: helhedsorienterede vejledning-/læringesmetoder. Praksislæring, Mentorer,  
C&F Rom, Italien   Skole for børn og unge som har været udsat for overgreb (vold, sex…)  
Barreiro Skolegruppe  

Barreiro  

Portugal  

Efteruddannelsescenter for undervisere: multikulturalisme, pædagogik, ledelse, konfliktløsning, sundhedslære, disciplin, voldsforebyggelse i skolen.  
Ung-Syd Odense Ungdomsskole  

Danmark  

Ungdomsskole/10-11.kl. For marginaliserede unge (krimi, misbrug…)  

Udendørsaktiviteter, udstyr 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse