Den 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft.

Med barnets lov samles reglerne om hjælp og støtte til børn og unge ét sted og gælder dermed alle børn og unge, uanset om deres støttebehov er begrundet i sociale problemer, i en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller i andre udfordringer.

Med loven er det hensigten, at barnets perspektiv skal være styrende for både sagsbehandling og indsats, hvorfor der bl.a. er fokus på rettigheder for barnet og den unge.

På denne kursusdag gennemgår vi indholdet af den nye lov, herunder:

 • Lovens formål og anvendelsesområde
 • Barnets og den unges rettigheder samt grundlæggende principper
 • Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges behov
 • Hjælp og støtte, herunder rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, støttende indsatser, behandlingsgaranti for unge med stofmisbrug, økonomisk støtte, støttende indsatser uden samtykke, forældrepålæg samt børne- og ungepålæg, lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke, psykologbehandling uden samtykke i civilsamfundsorganisationer samt privat familiepleje m.v.
 • Anbringelse, herunder anbringelsessteder for børn og unge, anbringelse uden for hjemmet med eller uden samtykke, kommunens opgaver i forbindelse med en anbringelse, støtteperson og venskabsfamilie, anbringelse i plejefamilie, almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier samt netværksplejefamilier, anbringelse på helt eller delvist lukkede døgninstitutioner, egne værelser samt pladser på efterskoler m.v.
 • Videreførte og permanente anbringelser og adoption, herunder myndighedernes opgaver samt faglig støtte ved adoption
 • Hjælp til barnets forældre, herunder støtteperson og forældrehandleplan m.v.
 • Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, herunder rådgivning og vejledning, undersøgelse og behandling, særlige dag- og klubtilbud, hjemmetræning, hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, ledsagelse samt hjælp og støtte efter lov om social service
 • Barnets plan, herunder opfølgning samt kommunens opgaver under anbringelsen
 • Ophør af indsatser og hjemgivelse
 • Samvær og kontakt
 • Ungestøtte og overgang til voksenlivet, herunder ungeplanen, helhedsorienteret plan, ophør af en anbringelse og videreførelse af støtte, støtte til unge fra 18 til 22 år, forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 • Særlig hjælp og støtte til børn der har været udsat for overgreb samt dømte unge og unge i risiko for at begå kriminalitet
 • Underretning samt sagsbehandling og klage
 • Tilsyn med tilbud og betaling for tilsynet, herunder personrettet og driftorienteret tilsyn
 • Tværgående koordination og rådgivning
 • Betaling, finansiering og takster samt forsøg

Til tilknytning til barnets lov er der fastsat en række bestemmelser i tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, som vil blive inddraget på kursusdagen.

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade kursusbeskrivelsen her:Barnets Lov den 12. september

Dato og tid

Start:

12. september 2024 | 09:30

Slut:

12. september 2024 | 15:30

Sted

Køge

,

4600 Køge

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Booking Summary

1
x Standard billet
kr0,00
Pris i alt
kr0,00

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse