DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I LIGEVÆRD FORÆLDRE OG NETVÆRK 2020

Lørdag d. 28.marts 2020. Kl. 13.00
Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter §6:
Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der er en stemme pr. enkeltpersonsmedlemskab og institutionsmedlemskab og to stemmer pr. familiemedlemskab. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde.

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår
Bilag 3.1 LFN Årsregnskab 2019
4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent
7. Valg af landsformand
8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg til bestyrelsen:

• Bent Mikkelsen – Viborg (ønsker genvalg)
• Sonja Knudsen -Sydvestjylland (ønsker genvalg)
• Thomas Larsen – Randers (ønsker genvalg)
• Gitte Kronbak -Roskilde (ønsker genvalg)
• Bjarne Dahl Petersen – Storkøbenhavn (ønsker genvalg)

9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

 

På vegne af bestyrelsen.

Julie Fabian
Socialfaglig konsulent og projektleder ved Ligeværd.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse