VEDTÆGTER FOR LIGEVÆRD FAGLIGT FORUM 

Foreningens navn, hjemsted og formål

 1. Foreningens navn er ”Ligeværd – Fagligt Forum”.
 2. Foreningens hjemsted er i Århus
 3. Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet Ligeværd.
 4. Foreningens formål er:
 • at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den
 • – at koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for at forbedre skole-, ud- dannelses-, beskæftigelses- og boligforholdene for børn, unge og voksne med særlige behov.
 • At sikre det fagprofessionelle perspektiv i de politiske udvalg, som foreningen har ret til at deltage i, i Ligeværd.

Medlemmer

5. Enhver skole, uddannelsessted, virksomhed eller organisation, der tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag kan optages som medlem.

 • Optagelse som medlem af foreningen sker efter ansøgning til bestyrelsen, der kan fast- sætte generelle og konkrete
 • Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste
 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i fjerde kvartal i forlængelse af årskonferencen, som bestyrelsen tager initiativ til, og indvarsles pr. mail til samtlige medlemmer senest 15 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af forslag til det kommende års
 • Forelæggelse af budget og det reviderede regnskab til
 • Eventuelle forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af
 • Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et be- styrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra en tredjedel af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er
 2. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog valg til bestyrelsen undtaget. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde. Hvert medlem har én stemme på

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig med hensyn til alle emner, der er på dagsordenen, idet der dog til vedtægtsændring og opløsning kræves sær- lig majoritet, jfr. § 15. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan af- give stemme på generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er tre bestyrelses- medlemmer på valg. Afstemningen afgør rækkefølgen. Formanden er ikke på valg ved første ordinære

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bestyrelsen udpeger to repræsentanter til Ligeværds bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære general- forsamling fastsættes næste års kontingent af

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

 1. Foreningens økonomi tilvejebringes ved kontingentbetaling og hvad der derudover kan søges af

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at to tredjedele af medlemmerne stemmer her- for. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalfor- samling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. På en sådan ny generalforsamling kan vedtægtsændringerne herefter vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Når vedtægtsændringer skal behandles på en generalforsamling, skal der i indkaldelsen rede- gøres for forslagenes baggrund og konsekvenser.”

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, og skal som følge heraf tilfalde Ligeværd. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 10. November 2018

 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse