Vedtægter for Ligeværd Fagligt Forum

Foreningens navn, hjemsted og formål

 1. Foreningens navn er ”Ligeværd – Fagligt Forum”
 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune
 3. Foreningen er en selvstændig forening tilknyttet Ligeværd
 4. Foreningens formål er
  • At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.
  • At koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser for at forbedre skole-, uddannelses-, beskæftigelses- og boligforholdene for børn, unge og voksne med særlige behov.
  • At sikre det fagprofessionelle perspektiv i de politiske udvalg, som foreningen har ret til at deltage i, i Ligeværd.

Medlemmer

 • Enhver skole, uddannelsessted, virksomhed eller organisation, der tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag kan optages som medlem
 • Optagelse som medlem af foreningens sker efter ansøgning til bestyrelsen, der kan fastsætte generelle og konkrete optagelseskriterier.
 • Et medlem, som ikke kan respektere nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i fjerde kvartal i forlængelse af årskonferencen, som

bestyrelsen tager initiativ til, og indvarsles pr. mail til samtlige medlemmer senest 15 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Eventuelle forslag
 5. Forelæggelse af budget og det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra en tredjedel af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
 2. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog valg til bestyrelsen undtaget. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig med hensyn til alle emner, der er på dagsordenen, idet der dog til vedtægtsændring og opløsning kræves særlig majoritet, jfr. § 15. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen.

I lige år er 3 medlemmer på valg i ulige år 2 medlemmer.

De således generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeger yderligere to bestyrelsesmedlemmer, – begge for et år ad gangen. Disse bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, ligesom bestyrelsen udpeger to repræsentanter til Ligeværds bestyrelse, hvoraf den ene skal være formanden. Disse poster besættes af såvel generalforsamlingsvalgte som udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelse med den af foreningen til enhver tid tilhørerende formue. Der påhviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Foreningens revisor skal være statsautoriseret.

 1. Foreningens økonomi tilvejebringes ved kontingentbetaling og hvad der derudover kan søges af midler.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at to tredjedele af medlemmerne stemmer herfor. Er to tredjedel af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. På en sådan ny generalforsamling kan vedtægtsændringerne herefter vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Når vedtægtsændringer skal behandles på en generalforsamling, skal der i indkaldelsen redegøres for forslagenes baggrund og konsekvenser.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, og skal som følge heraf tilfalde Ligeværd. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. januar 2021

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse