Hidtil har man kunnet få et særligt tilskud til specialundervisning for lettere eller svært handicappede højskoleelever. Kulturministeriets forslag om fjerne tilskuddet til lettere handicappede og i stedet indføre et grundtilskud til alle højskoler, uanset om de løfter opgaven eller ej, vil være en katastrofe for både de fysisk og psykisk handicappede og de højskoler, der har specialiseret sig i at tilbyde ophold til denne målgruppe. For elever med svære handicap er der stadig mulighed for at få tilskud, men taksten er beskåret med 20%, hvis forslaget kommer igennem.

– Det er et forslag som kan få meget store og negative konsekvenser for mennesker med handicap. Derfor er det vigtigt, at det ikke kommer til at flyve under radaren og ubemærket kan gå hen at blive virkelighed. Det er mulighederne for denne gruppe mennesker for overhovedet at komme på højskole, der er i spil med det forslag. Derfor skal der gøres opmærksom på konsekvenserne af det, siger sekretariatschef i Ligeværd, Esben Kullberg.

Udkastet til lovforslaget handler om følgende:

  1. 27, stk.1. som går til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, ophæves fra 1. januar 2021
  2. Der indføres istedet et supplerende grundtilskud til alle skoler, uanset størrelse og profil, på 60.000 kr. ligegyldigt om man har specialundervisningselever eller ej
  3. Timesatsen til § 27, stk. 2, som går til specialundervisning af elever med et svært handicap, reduceres med 1/5
  4. Støtten til hjælpemidler bortfalder den 1. januar 2019

Forslaget betyder, at man fjerner støtten til elever med særlige behov fra de skoler, hvor hjælpen gives, og fordeler den – plus flere midler, som man henter fra en reducering af timesatsen – til alle højskoler, uanset om de løfter en opgave eller ej. Det er voldsomt for de skoler, der modtager en hel del elever med mindre og moderate handicap, og de kan ikke gøre ret meget for 60.000. Det svarer til ca. 4 elever på et semester efter den nuværende lov, og skolerne mister også muligheden for at søge hjælpemidler. I værste fald bliver skolerne nødt til at sige, at de ikke kan løfte opgaven eller har et meget begrænset antal pladser.

For resten af landets højskoler vil det derimod være et ekstra tilskud uden forpligtelser. Det er højst usandsynligt, at disse højskoler, der ikke sidder inde med kompetencerne og ikke før har overvejet at tage imod elever med særlige behov, vil påtage sig opgaven.

– Det vil ramme de højskoler som er specialiseret i ophold for mennesker med handicap hårdt, og det vil ramme de handicappede hårdt. I en tid hvor vi som samfund på mange planer taler meget om inklusion, er det en helt gal vej at gå. Det vil være en katastrofe, hvis forslaget vedtages og i praksis gør højskoleophold til lukket land for en gruppe borgere, der i den grad har brug for at blive omfavnet og inkluderet i højskolernes fællesskab og ikke det modsatte, fortsætter Esben Kullberg.

Bekymringen for forslaget deler Ligeværd med de øvrige handicaporganisationer.

Ligeværds høringssvar: Høringssvar til lov om ændring af lov om folkehøjskoler

LEV: Højskoler bliver lukket land for mennesker med handicap

Danske Handicaporganisationer: Læs DHs høringssvar

Djurslands Folkehøjskole: Læs høringssvaret

Store besparelser på skolerne er resultatet

Egmont Højskolen er en af de højskoler, der har påtaget sig et særligt ansvar for mennesker med handicap. Forstander Søren Mølgaard Kristensen er meget bekymret over ministeriets forslag

– Vi bliver ramt med 20 % af besparelserne på timesatsen til specialundervisning af elever med svært handicap. Det er flere millioner for vores vedkommende, og det er klart, at det i sidste ende kan betyde, at der er nogle opgaver vi ikke kan løfte, som vil betyde, at der er elever med svære handicap, der ikke ville kunne komme på højskole. Det kan vi som samfund og højskoleverden på ingen måde være tjent med, da der altid skal være åbenhed og lige adgang for alle, siger Søren Mølgaard Kristensen om forslaget.

På Djursland Folkehøjskole er forstander Heidi Vølcker overbevist om, at forslaget til ændringerne ikke er en spareøvelse, men ministeriet har ikke set de drastiske konsekvenser heraf.

– Helt konkret vil det hos os betyde langt færre midler at lave specialundervisning for. Når vi har elever, der tager herfra med en ny livsgnist, med et større selvværd, med mere faglig viden, med bedre sociale kompetencer – for blot at nævne nogle – kan vi se, hvilken forskel et højskoleophold gør, også for udviklingshæmmede elever. Vi står til at miste omkring kr. 850.000 årligt, siger Heidi Vølcker.

Store konsekvenser for elever

– Det vil gå ud over kvaliteten af undervisningen, og vi er bekymrede for, om vores elever vil få det fulde udbytte af et højskoleophold, hvis vi ikke i samme grad kan indrette undervisningen i forhold til den enkelte elevs støttebehov, forklarer Heidi Vølcker.

Egmont Højskolen kan ligeledes fortælle om store konsekvenser for unge med særlige behov og unge med handicap.

– Hvis lovforslaget gennemføres, som det er nu, vil det i sidste ende få store konsekvenser for handicappede elever. Og det er det værste ved det hele. For der er så mange eksempler på at mennesker med handicap, har fået et fuldstændigt afgørende og livsændrende ophold på højskole – både fagligt, personligt, socialt og menneskeligt. Og det der skabes af livsmod, livsglæde, livsduelighed og livskraft skal til alle tider være for ALLE – uagtet om man har et handicap eller ej, siger Søren Mølgaard Kristensen.

Også han går ud fra, at man i ministeriet overhovedet ikke er klar over, hvor voldsomt det rammer en god håndfuld skoler, som en løfter en særlig opgave.

– Der er sendt konstruktive og med rette kritiske høringssvar afsted fra organisationerne, og der er åbnet op for samråd og dialog i ministeriet, som jeg inderligt håber kan føre til en ordentlig løsning, og et lovforslag vi alle kan nikke ja til.

Dette håb deler Heidi Vølcker: – På Djurslands Folkehøjskole er det vores forhåbning, at ministeriet vil lytte til bekymringerne omkring forslaget, så lovændringen bliver hensigtsmæssig ift. at bruge ressourcerne bedst muligt til gavn for mennesker med særlige behov eller handicap.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse