Den 1. april 2023 skal Barnets Lov træde i kraft. Baggrunden for loven er den politiske aftale om ”Børnene først” fra maj 2021 samt lovforslag herom sendt i høring i maj 2022, hvis formål er at forbedre indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte som følge af sociale udfordringer eller nedsat funktionsevne.

I Barnets lov samles de bestemmelser i serviceloven, der omhandler støtte til børn, unge og familier, der har brug for hjælp, herunder på grund af en funktionsnedsættelse hos barnet eller den unge. Med loven er det hensigten, at barnets perspektiv være styrende for både sagsbehandling og indsats, hvorfor der bl.a. er fokus på rettigheder for barnet og den unge.

På denne kursusdag gennemgår vi indholdet af den nye Barnets Lov, herunder:

 • Lovens formål og anvendelsesområde
 • Barnets og den unges rettigheder samt grundlæggende principper
 • Afdækning og udredning af barnets eller den unges behov, herunder screening, afdækning, udredning m.v.
 • Hjælp og støtte, herunder rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, støttende indsatser til børn, unge og familier, behandlingsgaranti for unge med stofmisbrug, økonomisk støtte, støttende indsatser uden samtykke, forældrepålæg samt børne- og ungepålæg, lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke, psykologbehandling uden samtykke i civilsamfundsorganisationer samt privat familiepleje m.v.
 • Anbringelse, herunder anbringelsessteder for børn og unge, anbringelse uden for hjemmet med eller uden samtykke, kommunens opgaver i forbindelse med en anbringelse, støtteperson og venskabsfamilie, anbringelse i plejefamilie, almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier samt netværksplejefamilier, anbringelse på helt eller delvist lukkede døgninstitutioner, egne værelser samt pladser på efterskoler m.v.
 • Videreførte og permanente anbringelser og adoption, herunder myndighedernes opgaver samt faglig støtte ved adoption
 • Hjælp til barnets forældre, herunder støtteperson og forældrehandleplan m.v.
 • Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, herunder rådgivning og vejledning, undersøgelse og behandling, særlige dag- og klubtilbud, hjemmetræning, hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, ledsagelse samt hjælp og støtte efter lov om social service
 • Barnets plan, herunder opfølgning samt kommunens opgaver under anbringelsen
 • Ophør af indsatser og hjemgivelse
 • Samvær og kontakt
 • Ungestøtte og overgang til voksenlivet, herunder ungeplanen, helhedsorienteret plan, ophør af en anbringelse og videreførelse af støtte, støtte til unge fra 18 til 22 år, forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 • Særlig hjælp og støtte til børn der har været udsat for overgreb
 • Dømte unge og unge i risiko for at begå kriminalitet
 • Underretning samt sagsbehandling og klage
 • Tilsyn med tilbud og betaling for tilsynet, herunder personrettet og driftorienteret tilsyn
 • Tværgående koordination og rådgivning
 • Betaling, finansiering og takster samt forsøg

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade det foreløbige program her: Kursusbeskrivelse Barnets Lov den 30. november

 

Dato og tid

Start:

30. november 2022 | 09:30

Slut:

30. november 2022 | 15:30

Sted

Ligeværds lokaler

Vejlbjergvej 8A

8240 Risskov

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt


Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse